Huisregels

Gastouder Reeshof Tilburg Liesjes daycare

Algemene openingstijden

Maandag         7:00 uur tot 18:00 uur

Dinsdag           7:00 uur tot 18:00 uur

Woensdag       7:00 uur tot 18:00 uur

Donderdag      7:00 uur tot 18:00 uur

Vrijdag             7:00 uur tot 18:00 uur

 

Weekendopvang, nachtopvang en opvang tijdens feestdagen is ook mogelijk. Vraag naar de mogelijkheden.

De dagen waarop geen opvang geboden kan worden in verband met vakanties en vrije dagen van de gastouder, worden ruim van te voren kenbaar gemaakt aan de desbetreffende ouder(s)/ verzorger(s).

 

2. Inschrijving

Afhankelijk van de wensen en behoeften van de ouder(s)/verzorger(s) en de mogelijkheden van de gastouderopvang kan een kind direct geplaatst worden of kan er een plekje voor hem/haar gereserveerd worden op de wachtlijst. Het tijdstip waarop het kind geplaatst wordt is afhankelijk van:

1. Broertje en/of zusje van een kindje dat al gebruik maakt van gastouderopvang Liesjes daycare. Zij heeft/hebben voorrang.
2. Inpassen van uren-/dagencombinatie
3. Naar data plaatsing op wachtlijst

 

3. Tarieven

3.1. Dagtarief

Maandag t/m vrijdag            07.00u tot 18.00u       € 5,50 per uur voor vaste uren dagopvang

Maandag t/m vrijdag            18.00u tot 07.00u        € 7,50 per uur voor vaste uren dagopvang

Zaterdag en zondag                                                      € 9,50 per uur voor vaste uren dagopvang

 

3.2. Flexibele opvang en BSO tarief

Maandag t/m vrijdag            07.00u tot 18.00u       € 5,80 per uur voor vaste uren BSO en flexibele opvang

Maandag t/m vrijdag            18.00u tot 07.00u        € 7,80 per uur voor vaste uren BSO en flexibele opvang

Zaterdag en zondag                                                      € 9,80 per uur voor vaste uren BSO en flexibele opvang

 

  • Bij halen/brengen van het kind naar school/ peuterspeelzaal begint/eindigt de opvangtijd een kwartier voor aanvang/ einde schooltijd.
  • Vallen de peuterspeelzaaltijden binnen de opvanguren dan worden deze uren doorberekend. Basisschooltijden worden niet doorberekend.
  • Het opvangtarief is exclusief babyvoeding en luiers. Babyvoeding, speciale voeding in geval van allergie en luiers dient u zelf mee te brengen.

 

Tussendoortjes

’s Ochtends: fruit en drinken. Liesjes daycare zorgt voor een gevarieerd aanbod aan fruit.

’s Middags:  koekje en drinken. Bij warm weer kan een koekje vervangen worden door een ijsje en tijdens feesten door chips. Tevens wordt er bij warm weer meer drinken aangeboden.

 

Wijzigingen van het opvangtarief worden uiterlijk 2 maanden van te voren schriftelijk of per mail kenbaar gemaakt.

 

4. Betaling

4.1 Urenstaat

Gastouderopvang Liesjes daycare houdt per maand een urenstaat bij. Dit urenoverzicht wordt doorgestuurd aan de ouder(s)/verzorger(s) voor accoordering en daarna naar het het betreffende gastouderbureau. Vervolgens ontvangt u als ouder(s) een factuur van het gastouderbureau voor de bemiddelingskosten en de opvangkosten .

In verband met de verplichte kassiersfunctie (door de overheid opgelegd), dient u de factuur betreffende de opvanguren over te maken op de rekening van het gastouderbureau. Deze verzorgt de betaling van de gastouder.

4.2. Vergoeding

Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag dient uw gastouder aangesloten te zijn bij een erkend gastouderbureau. Als ouder(s)/opvoeder(s) bent u vrij te kiezen met welk gastouderbureau u in zee gaat. Elk gastouderbureau hanteert zijn eigen tarieven. Deze tarieven kunt u vinden op de website van het desbetreffende gastouderbureau.

Gastouderopvang Liesjes daycare werkt met de volgende gastouderbureaus:

Gastouderbureau D-Janina Nederland
Gastouderbureau de Vlinder

De hoogte van de kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk en hierdoor per gezin verschillend. U kunt uw toeslag berekenen via www.toeslagen.nl/reken/toeslagen.

 

5. Wijzigingen in opvanguren

5.1. Incidentele wijziging

Heeft u incidenteel meer uren of op andere tijden opvang nodig, dan is in overleg ruilen van opvanguren/dagen of het gebruik maken van extra uren opvang mogelijk. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal kinderen dat aanwezig is op de tijden dat de extra opvang gevraagd wordt.

Ziekte en vrije dagen van het kind of ouder(s)/verzorger(s) dienen zo snel mogelijk te worden doorgegeven. De verschuldigde vergoeding voor beschikbaarheid blijft van kracht.

5.2. Structurele wijziging

Het kan voorkomen dat de opvangtijden/dagen structureel veranderen.

Deze structurele wijzigingen dienen minimaal 1 maand van te voren schriftelijk te worden doorgegeven aan gastouderopvang Liesjes daycare.

De opzegtermijn bij beëindiging van de opvang bedraagt 1 maand en dient schriftelijk of per mail te gebeuren.

 

6. Brengen en halen

Het breng- en haalmoment is voor zowel de ouder(s)/ verzorger(s) als voor het kind een belangrijk moment. Om die momenten zo rustig en soepel mogelijk te laten verlopen, dient het kind aangekleed en verschoond te zijn.

De gastouder zorgt ervoor dat uw kindje verschoond en verzorgd is op de afgesproken ophaaltijd.

Kinderen die door derden (niet de ouders) worden opgehaald, worden alleen meegegeven indien de ouder(s) / verzorger(s) vooraf persoonlijk aan de gastouder heeft gemeld wie het kind komt ophalen.

 

7. Ziekte

7.1. Kind

Een ziek kind wil het liefste in zijn eigen vertrouwde omgeving zijn met vertrouwde mensen om hem/haar heen. Lukt het niet om iets te regelen zodat het kind thuis kan blijven, dan wordt in overleg gekeken of er een mogelijkheid is om het kind toch naar de opvang te laten komen. Dit is afhankelijk van de aard van de ziekte, het aantal kinderen dat aanwezig is en de mogelijkheden om het kind extra aandacht te geven. Heeft het kind hoge koorts, een besmettelijke ziekte of buikgriep dan wordt opvang geweigerd.

Indien een kind ziek wordt tijdens de opvang, wordt/worden de ouder(s)/ verzorger(s) hiervan telefonisch in kennis gesteld. In overleg wordt gekeken of het kind kan blijven of dat het verstandig is dat het wordt opgehaald.

Bij afmelding in verband met ziekte van het kind of de ouder(s)/verzorger(s) moeten de gereserveerde uren worden doorbetaald.

7.2. Gastouder

De gastouder geeft u zo vroeg mogelijk (telefonisch) door indien opvang niet (meer) mogelijk is i.v.m. ziekte van de gastouder of van thuiswonende familieleden

Opvanguren die door ziekte van de gastouder worden geannuleerd, worden niet doorberekend!

 

8. Aansprakelijkheid

8.1. Verzekeringen

Elk gezin dat gebruik maakt van opvang bij Liesjes daycare dient een eigen wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten. Ouders/verzorgers zijn en blijven te allen tijde (verzekeringstechnisch) verantwoordelijk voor schade die hun kind veroorzaakt bij de gastouder en/of derden.

Gastouderopvang Liesjes daycare heeft een bedrijfsaansprakelijkheid- en ongevallenverzekering afgesloten.

Gastouderopvang Liesjes daycare stelt zich niet verantwoordelijk voor het zoekraken/ beschadigen van eigen meegebracht speelgoed en kleding van het kind.

8.2. Medicatie

In principe mag een gastouder geen medicatie toedienen. Indien medicatie bij uw kindje noodzakelijk is, bent u als ouder verplicht om een medicijntoedieningsformulier in te vullen,

U als ouder(s) blijft verantwoordelijk voor het geven van medicijnen

Het geven van een zetpil of aspirientje gebeurt alleen in overleg met de ouder(s)/verzorger(s).

Gastouderopvang Liesjes daycare is niet verantwoordelijk voor eventuele gevolgen van het toedienen van medicatie.

 

9. Onmiddellijke beëindiging van de opvang

  • Liesjes daycare heeft het recht de opvang met onmiddellijke ingang tijdelijk stop te zetten of te beëindigen, wanneer er sprake is van:
  • Het zich niet houden aan het huishoudelijk reglement van gastouderopvang Liesjes daycare.
  • Wanbetaling
  • De plaatsing van het kind een bedreiging, gevaar en/of belasting vormt voor het kind zelf, voor de gastouder en/of voor de andere aanwezige kinderen.

10. Overig

Alle zaken die niet genoemd zijn in het huisreglement, worden door gastouderopvang Liesjes daycare per situatie beoordeeld. Samen met de betrokken ouder(s)/verzorger(s) en eventueel met het gastouderbureau zal er naar een passende oplossing voor alle partijen worden gezocht.